Kļūt par LEVA biedru

Kas jādara, lai iestātos Asociācijā:

  1. Ja vēlies kļūt par Latvijas Elektromateriālu Vairumtirgotāju Asociācijas biedru pirmais solis ir rakstiski brīvā formā nosutīt uz e-pasta adresi [email protected] sekojošo informāciju: juridiskajām personām un personālsabiedrībām – nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, pārstāvja vārds, uzvārds, amats e-pasta adrese, kontakttālrunis; fiziskajām personām – vārds, uzvārds, personas kods, adrese, e-pasta adrese, kontakttālrunis.
  2. Asociācijā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība, kura atbilst Biedrības Statūtu 1.2. punkta kritērijiem, atzīst Biedrības statūtus, ir ieinteresēta Biedrības darbībā un apņemas ievērot šos statūtus un Biedrības pārvaldes institūciju lēmumus
  3. Persona, kura vēlās kļūt par Biedrības biedru, iesniedz brīvā formā rakstisku pieteikumu Valdei, kam klāt pievienotas 2 (divas) rakstiskas rekomendācijas no diviem biedrības dibinātajiem (biedriem).
  4. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem Biedrības Valde; Biedrības Valdei pieteicēja iesniegums jāizskata kārtējā valdes sēdē, kad ir saņemti visi nepieciešamie dokumenti. Pieteicējs klātienē argumentē biedriem, kāpēc viņš vēlas pievienoties Biedrībai, kā viņš sevi redz Biedrībā, utt. Prezentācija un jautājumu atbilžu sesija notiek maksimums 5 (piecas) minūtes katra.  Beigās notiek valdes locekļu balsošana. Ja Valde lemj par atbalstu kandidātam, viņš tiek uzņemts Biedrībā
Biedru nauda: (neapliekas ar PVN)

  • Vienreizēja iestāšanas maksa: 800 EUR
  • Mēneša maksa: 150 EUR ( maksājama par ceturksni, uz priekšu)
  • Par iestāšanos asociācijā ir jāiemaksā gan iestāšanās maksa, gan mēneša maksa par tekošo gadu.